Polityka ochrony prywatności użytkowników korzystających z internetu

plantecs GmbH (plantecs) zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników korzystających z internetu. Dla realizacji tego zamierzenia plantecs wdrożyła stosowną politykę. 

Jeżeli użytkownik przekaże plantecs dane osobowe poprzez stronę www.plantecs.pl, plantecs będzie je traktować zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej polityce oraz przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Zwracamy uwagę, iż nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Zasady przetwarzania danych osobowych

plantecs zapewnia, że dane osobowe będą:

Rodzaje danych osobowych

Dane osobowe użytkownika będą zbierane i przetwarzane na różne sposoby, gdy użytkownik będzie kontaktować się z nami za pośrednictwem różnych kanałów, w tym naszych stron internetowych.

Przetwarzanie niektórych danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług, a niektóre dane użytkownik może podać nam dobrowolnie. Będziemy informować o tym, które dane osobowe są niezbędne, oraz o konsekwencjach odmowy podania nam takich danych, co może m.in. oznaczać, że nie będziemy w stanie  spełnić żądania użytkownika. 

Gromadzone przez nas dane osobowe można podzielić na następujące grupy:

Po co przetwarzamy dane osobowe użytkownika

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy wyłącznie w celach zgodnych z prawem i co do zasady przetwarzamy je wówczas gdy:

Przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika służy m.in. następującym celom:

plantecs GmbH

Dane osobowe użytkowników mogą podlegać przekazywaniu w ramach plantecs GmbH jedynie zgodnie z celem, dla którego zostały pozyskane. Przekazywanie takich danych w ramach grupy jest możliwe wyłącznie o ile nie podlega to ograniczeniom prawnym. Wykaz jednostek wchodzących w skład plantecs GmbH znajduje się na stronie www.plantecs.pl

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Ujawnianie i przekazywanie przez nas danych osobowych innym podmiotom  ograniczone jest do minimum. Ujawnienie bądź udostępnienie danych osobowych stronie trzeciej jest  możliwe np. w następujących sytuacjach:

Zgody użytkowników

Niektóre z naszych działań w zakresie przetwarzania danych wymagają zgody użytkownika. W takim wypadku użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W wypadku wycofania przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika, o ile i jakim zakresie, ich dalsze przetwarzanie lub przechowywanie nie jest dozwolone lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych lub innymi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. 

Zwracamy uwagę, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na fakt zgodności z prawem operacji przetwarzania danych osobowych, jakie miały miejsce do czasu cofnięcia zgody. Należy także nadmienić, że skutkiem cofnięcia zgody może być sytuacja, w której nie będziemy w stanie spełnić żądań użytkownika lub dostarczyć mu naszych usług.

Ochrona danych

plantecs zobowiązuje się do wprowadzenia odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Prawa użytkownika 

Użytkownik co do zasady ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a przetwarzanych przez nas. Użytkownik może także sprzeciwić się gromadzeniu i dalszemu przetwarzaniu danych osobowych (o ile nie będzie to sprzeczne z prawem). Użytkownik może także zażądać  poprawienia swoich danych osobowych w razie konieczności. Dla realizacji w/w uprawnień prosimy o kontakt z plantecs.

Zażalenia

Jeśli użytkownik ma zażalenia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez plantecs, prosimy o kontakt z nami. Przeanalizujemy i ocenimy zażalenie użytkownika, a także przedstawimy nasze stanowisko. W razie potrzeby możemy skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania dalszych informacji. 

Odesłania do innych stron www

Nasza strona może zawierać odesłania do innych stron www. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych innych podmiotów oraz ich politykę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Dane kontaktowe plantecs

Prosimy o kontakt z nami w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących  przetwarzania danych osobowych użytkownika bądź niniejszej polityki:

plantecs GmbH

Schwöllbogen 5
72555 Metzingen
Niemcy
info@plantecs.pl

Datenschutz-Einstellungen
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Datenschutz-Einstellungen
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Zurück